• 07 LIS 17

  Administracja

  Kierunek administracja wszechstronnie przygotowuje do pracy w administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej oraz jednostkach publicznych i niepublicznych. Absolwent nabywa wiedzę teoretyczną oraz praktyczną o organizacji i działaniu administracji publicznej wymaganą przez przyszłych pracodawców. Ukończenie określonej specjalności pozwala nabyć dodatkowe umiejętności i kompetencje (np. absolwent specjalności doradztwo podatkowe jest przygotowany do egzaminu na doradcę podatkowego).

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • redagowania pism urzędowych,
  • posługiwania się językiem specjalistycznym z zakresu administracji, prawa i ekonomii,
  • technik negocjacji i mediacji w administracji,
  • technik pracy biurowej. Ponadto poznasz wszystkie podstawowe dyscypliny wiedzy prawniczej oraz podstawy z zakresu ekonomii i zarządzania.

  KARIERA I PRACA Nasi absolwenci pracują jako:
  – pracownicy administracji rządowej, samorządowej, gospodarczej, innych jednostek publicznych oraz niepublicznych,
  – pracownicy organizacji i instytucji międzynarodowych,
  – pracownicy jednostek wymiaru sprawiedliwości (sądów i prokuratur).

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • język mniejszości narodowej: białoruski, litewski, ukraiński
  • język polski

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • filozofia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Dodatkowe informacje: