• 29 MAR 17

  Administracja

  Celem kształcenia w ramach studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest ugruntowanie i rozwinięcie znajomości podstawowych dla działalności instytucji administrujących regulacji prawnych oraz przekazanie rozwiniętej wiedzy z zakresu nauk ekonomicznych, nauk o zarządzaniu, nauk społecznych, umożliwiającej prawidłowe wypełnianie obowiązków obciążających pracowników instytucji administrujących i wypełnianie w takich jednostkach funkcji kierowniczych. Absolwent jest przygotowany do samodzielnego doskonalenia i uzupełniania nabytej wiedzy i umiejętności w warunkach postępu procesów integracyjnych w Europie. Potrafi rozwiązywać problemy zawodowe, posiada umiejętności komunikowania się z otoczeniem w miejscu pracy, sprawnego posługiwania się dostępnymi środkami informacji i techniki biurowej, aktywnego uczestniczenia w pracy grupowej oraz organizowania i kierowania niewielkimi zespołami. Proponowany program studiów daje przygotowanie do działalności zawodowej, która jest z jednej strony ceniona społecznie, z drugiej natomiast poddawana jest nieustannej społecznej ocenie. W związku z powyższym, w toku studiów kształtowana jest odpowiednia postawa studenta, dzięki której absolwent zna zasady etyki zawodowej oraz źródła, z których owe zasady wypływają. Jest uwrażliwiony na rolę, jaką w społeczeństwie winna spełniać administracja. Potrafi szerzyć kulturę prawną w społeczeństwie.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: postępowanie sądowo- administracyjne, prawo administracyjne, podstawy prawa cywilnego, postępowanie podatkowe i kontrola skarbowa, ochrona praw człowieka, wykładnia i stosowanie prawa.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent studiów drugiego stopnia na kierunku administracja jest wyposażony w wiedzę niezbędną do prawidłowego i kreatywnego wykonywania swoich obowiązków zawodowych w administracji rządowej i samorządowej, innych jednostkach sektora publicznego, administracji gospodarczej, administracji sektora społecznego oraz organizacjach i instytucjach międzynarodowych. Może samodzielnie podjąć i prowadzić działalność gospodarczą, wykazując się znajomością prawa i umiejętnością stosowania go w praktyce.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku administracja mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 1200


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc. Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk społecznych. Kandydatów po studiach z innych obszarów kształcenia obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna.


  Dodatkowe informacje:

  brak