• 16 MAJA 17

  Filologia, specjalność: skandynawistyka – studia norweskie

  Studiowanie na kierunku filologia, specjalność: skandynawistyka – studia norweskie zapewnia studentom poznanie literatury i kultury Norwegii wraz z jej specyfiką społeczną, polityczną i gospodarczą oraz opanowanie języka norweskiego na poziomie C2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego. W zależności od indywidualnych zainteresowań student dokonuje wyboru dziedziny, w ramach której przygotowuje pracę magisterską. Języki obce do wyboru: język szwedzki, język rosyjski.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: PNJN – konwersacje w języku norweskim, współczesna literatura norweska, tłumaczenie tekstów specjalistycznych, system administracyjny Norwegii w aspekcie komunikacyjnym, ochrona zdrowia i zachowania prozdrowotne w aspekcie komunikacyjnym.

  Możliwość zatrudnienia: kompetencje absolwenta pozwolą wykorzystać zdobytą wiedzę w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, a nabyte umiejętności umożliwią pracę w sektorze usług wymagających znajomości języka oraz kultury norweskiej.

  Kontynuacja nauki: absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów trzeciego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  skandynawistyka – studia norweskie


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia. Kryterium kwalifikacji jest ocena na dyplomie.

  Kandydatów na studia drugiego stopnia obowiązuje rekrutacja według następujących zasad:

  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych dla absolwentów kierunków z wykładowym językiem norweskim
  • konkurs ocen na dyplomie ukończenia studiów wyższych i rozmowa kwalifikacyjna w języku norweskim dla absolwentów innych kierunków studiów.


  Dodatkowe informacje:

  brak