• 29 MAR 17

  Gospodarka przestrzenna

  Studia drugiego stopnia na kierunku Gospodarka przestrzenna trwają 2 lata (4 semestry) i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra. Kształcenie na tym kierunku ma na celu poszerzenie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych z zakresu konceptualizacji i planowania zrównoważonego rozwoju oraz kształtowania środowiska przestrzennego ludzi zgodnie z ich indywidualnymi i zbiorowymi potrzebami, normami cywilizacyjnymi i możliwościami technicznymi oraz zasadami ładu przestrzennego, przy zachowaniu narodowego dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego. Proces kształcenia przewiduje możliwość wyboru przez studenta jednej z dwóch ścieżek edukacyjnych – urbanistycznej lub środowiskowej, zapewniających pogłębienie wiedzy naukowej, opanowanie specjalistycznych umiejętności praktycznych i kompetencji społecznych w odniesieniu do kwestii diagnozowania, planowania oraz zarządzania odpowiednimi obszarami. Absolwent kierunku Gospodarka przestrzenna jest przygotowany do: kreatywnego współuczestniczenia w opracowywaniu kompleksowych studiów przestrzennych i środowiskowych, lokalnych i regionalnych wizji rozwoju i strategii transformacji jednostek przestrzennych, innych dokumentów planistycznych w różnych skalach przestrzennych; pogłębionego diagnozowania problemów w zakresie wybranego aspektu zagospodarowania przestrzennego z wykorzystaniem zaawansowanych metod, technik oraz narzędzi matematyczno-statystycznych, graficznych i kartograficznych; implementacji autorskich rozwiązań konkretnych zagadnień planistycznych w zakresie wybranego aspektu kształtowania przestrzeni z wykorzystaniem typowych metod, procedur i dobrych praktyk użytecznych do realizacji zadań związanych z gospodarką przestrzenną; zarządzania przestrzenią i rozwojem przestrzennym ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki wybranych typów obszarów oraz ich uwarunkowań rozwojowych;  pełnienia roli doradcy i negocjatora posiadającego kompetencje w kreowaniu współpracy publiczno-prywatnej, w rozwiązywaniu konfliktów przestrzennych i środowiskowych oraz w zakresie współpracy regionalnej; posługiwania się językiem obcym, w tym specjalistycznym, na poziomie biegłości B2+ Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego; planowania i wykonywania zadań o charakterze badawczym lub ekspertyz z zakresu gospodarki przestrzennej pod kierunkiem opiekuna naukowego.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: metody oceny rozwoju obszarów, zagospodarowanie przestrzenne miast, projektowanie infrastruktury technicznej, zarządzanie obszarami morskimi i przybrzeżnymi, bezpieczne osiedla i przestrzenie publiczne, strategiczne oceny oddziaływania na środowisko

  Możliwości zatrudnienia: jednostki administracji samorządowej i rządowej, pracownie projektowe, przedsiębiorstwa związane z gospodarką przestrzenną, w tym działające w dziedzinie inwestycji i nieruchomości, agencje rozwoju, firmy konsultingowe i doradcze, firmy otoczenia biznesu, instytucjach badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe; instytucje zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu gospodarki przestrzennej oraz instytucjach i agencjach Unii Europejskiej.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Planowanie miast
  • Planowanie środowiska

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów.


  Kryteria kwalifikacji:

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych, nauk technicznych.
  Osoby legitymujące się dyplomem ukończenia kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych, nauk rolniczych leśnych i weterynaryjnych, nauk społecznych oraz nauk technicznych mogą ubiegać się o przyjęcie na studia na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej obejmującej zagadnienia z zakresu: ochrona przyrody w Polsce i na świecie, urbanizacja, metropolizacja i rozwój miast w Polsce i na świecie, samorząd terytorialny w Polsce, Historia architektury.

  Zasady kwalifikacji:
  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszaru nauk przyrodniczych albo nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych albo nauk społecznych albo nauk technicznych decyduje ocena otrzymana na dyplomie ukończenia studiów. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. Jeżeli w przedłożonym dyplomie ukończenia studiów występuje inna skala ocen niż uwzględnione w punktacjo poniżej, decyzję o przyznaniu punktów za poszczególne oceny podejmuje Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna.

  O przyjęciu na studia II stopnia osób legitymujących się dyplomem ukończenia studiów wyższych na kierunku spoza obszaru nauk przyrodniczych albo nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych albo nauk społecznych albo nauk technicznych decyduje wynik rozmowy kwalifikacyjnej ocenianej w skali ocen od 2 do 5. Ocena ta zostanie przeliczona na punkty, zgodnie z punktacją poniżej. Podstawą przyjęcia będzie lista rankingowa ustalona według uzyskanych punktów, do wyczerpania ustalonego limitu przyjęć.

  Wzór przeliczeń ocen na punkty:
  Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 – 10 pkt  dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt dobry plus 4,5 – 80 pkt bardzo dobry 5 – 90 pkt, celujący 6 – 100 pkt
  Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt, dobry plus 4,5 – 80 pkt, bardzo dobry 5 – 100 pkt.


  Dodatkowe informacje:

  brak