• 30 MAR 17

  Informatyka i ekonometria specjalność: wirtschaftsinformatik (informatyka gospodarcza)

  Studia trwają 2 lata (4 semestry) polsko-niemiecki tok studiów; dwa dyplomy (Uniwersytet Szczeciński, Hochschule Wismar). Zajęcia prowadzone są w języku niemieckim (częściowo w jęz. angielskim). Zajęcia odbywają się według jednolitego programu studiów w pierwszym semestrze na Hochschule Wismar, w drugim semestrze na Uniwersytecie Szczecińskim, a w trzecim i czwartym – na jednej z dwóch uczelni zgodnie z indywidualnym wyborem w formie blokowej oraz zdalnej ze wsparciem multimedialnym. Kierunek ten spełnia wszelkie wymogi stawiane przed uczelniami europejskimi i został akredytowany przez ASIIN – Akkreditierungsagentur für Studiengänge der Inginieurwissenschaften, der Informatik, der aturwissenschaften und der Mathematik e. V. Certyfikat ASIIN (poziom Bachelor i Master) jest uznawany na całym świecie.
  Absolwent studiów drugiego stopnia posiada wiedzę z zakresu technologii internetowych, systemów baz danych, systemów e-commerce oraz problemów wspomagania decyzji. Potrafi ocenić przedsięwzięcia oraz możliwości zastosowania technologii i narzędzi informatycznych. Dyplom magistra daje absolwentom szansę międzynarodowej kariery zawodowej, ze względu na doświadczenia zagraniczne zdobywane w czasie studiów.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ekonometria dynamiczna i finansowa, analiza statystyczna w badaniach rynku, inżynieria oprogramowania.

  Możliwości zatrudnienia: ścieżki specjalizacyjne przygotowują absolwenta do pracy na stanowiskach: projektanta systemów informatycznych, analityka systemowego, biznesowego, informatyka zakładowego, oraz na innych stanowiskach wymagających znajomości technologii informatycznych, wiedzy menadżerskiej oraz narzędzi statystycznych i ekonometrycznych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku informatyka i ekonometria, specjalność: informatyka gospodarcza, mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • informatyka gospodarcza

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.


  Dodatkowe informacje: