• 07 LIS 17

  Logistyka – studia inżynierskie

  Treści kształcenia na kierunku logistyka obejmują zagadnienia związane z logistyką i zarządzaniem łańcuchem dostaw, audytem i certyfikacją jakości, grafiką inżynierską, optymalizacją i automatyzacją procesów, inżynierią transportu, sterowaniem produkcją i przepływami materiałowymi. Nacisk uzyskiwanych efektów kształcenia położony jest na pozyskanie umiejętności obsługi systemów informatycznych, kreatywnego i analitycznego myślenia, a także znajomości stosowanych w logistyce norm, metod oraz narzędzi planowania, sterowania i kontroli.

  UMIEJĘTNOŚCI UZYSKIWANE W TRAKCIE STUDIÓW

  Nauczysz się:
  • zarządzania operacyjnego w działach logistycznych i transportowych jednostek gospodarczych,
  • obsługi systemów informatycznych zarządzania przedsię- biorstwem (ERP), magazynem (WMS), transportem (TMS), planowania materiałowego (MRP), analizy procesowej oraz projektowania infrastruktury,
  • prognozowania i modelowania ruchu pasażerskiego i towarowego,
  • planowania zagospodarowania przestrzeni produkcyjnej i magazynowej, z uwzględnieniem stanowisk zautomatyzowanych.

  KARIERA I PRACA

  Nasi absolwenci pracują:
  – w przedsiębiorstwach transportowych, spedycyjnych i logistycznych (TSL),
  – w działach planowania zaopatrzenia, sterowania produkcją, zarzą­dzania magazynem,
  – w parkach przemysłowych i logistycznych,
  – na stanowiskach informatycznej obsługi logistyki i transportu,
  – w jednostkach zajmujących się sterowaniem i planowaniem ruchu miejskiego,
  – w jednostkach certyfikujących i audytujących

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 180


  Specjalności:


  Kryteria kwalifikacji - grupa I:

  • geografia
  • historia
  • matematyka
  • wiedza o społeczeństwie

  Kryteria kwalifikacji - grupa II:

  • język obcy nowożytny: dowolny

  Kryteria kwalifikacji - grupa III:

  • biologia
  • chemia
  • fizyka
  • geografia
  • historia
  • informatyka
  • język obcy nowożytny: dowolny
  • wiedza o społeczeństwie

  Dodatkowe informacje: