• 30 MAR 17

  Marine and coastal geosciences (studia w języku angielskim)

  Międzynarodowe, międzyuczelniane studia drugiego stopnia  na  kierunku  Marine and Coastal Geosciences, trwające  2  lata  (4  semestry), będą organizowane w kooperacji z Uniwersytetem w Greifswaldzie i we współpracy z Instytutem Badań Bałtyku w Warnemünde (IOW). Kończą się  uzyskaniem  tytułu zawodowego magistra. Zajęcia prowadzone w języku angielskim przez doświadczoną kadrę naukową będą realizowane w obu jednostkach uniwersyteckich (Uniwersytet Szczeciński oraz Uniwersytet w Greifswaldzie), a także na pokładzie pływającej jednostki naukowo-badawczej IOW. Program kształcenia jest skoncentrowany na problematyce dotyczącej obszarów morskich i oceanicznych oraz strefy brzegowej ze szczególnym uwzględnieniem obszaru bałtyckiego. Zakres kształcenia obejmuje zagadnienia geologii morza z uwzględnieniem młodoczwarorzędowych zmian jego zasięgu, oceanografii, geochemii, ochrony środowiska, biologii morza, teledetekcji, hydrologii i klimatologii oraz eksploatacji szeroko pojętych zasobów naturalnych mórz i oceanów. Istotnym aspektem będzie zarządzanie strefą brzegową z uwzględnieniem technik inżynierii morskiej i ochrony wybrzeża. Modułowy charakter zajęć, nowoczesne techniki nauczania oraz możliwość zdobywania doświadczenia pod okiem specjalistów z różnych krajów zapewnią europejski standard kształcenia. Wysoki standard kształcenia oraz możliwość zdobywania doświadczenia praktycznego pod okiem wysokiej klasy specjalistów zapewnią absolwentom kierunku interdyscyplinarną wiedzę dotyczącą problematyki morskiej. Dzięki dostosowaniu programu studiów do wymogów współczesnego i przyszłego rynku pracy, kształtowanego między innymi przez zmieniającą się sytuację prawną obszarów morskich oraz rosnącą świadomość znaczenia morza dla gospodarki światowej, absolwenci kierunku będą predestynowani do pracy związanej z szeroko pojętym zarządzaniem strefą brzegową i zasobami morskimi, zarówno w ramach struktur administracyjnych, jak i w sektorze komercyjnym.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: coastal and marine dynamics and processes, marine energy and mineral resources, integrated Coastal Zone Management and Observations, marine geology and geodynamic, remote assessment of coastal dynamics, remote sensing and GIS.

  Możliwości zatrudnienia: instytucje badawcze i ośrodki badawczo-rozwojowe na całym świecie, instytucje i urzędy związane z gospodarką morską, instytucje kontroli i kształtowania środowiska morskiego, oraz organizacje społeczne, instytucje i przedsiębiorstwa, których działalność związana jest z poszukiwaniem i wykorzystaniem morskich zasobów naturalnych, instytucje i przedsiębiorstwa zajmujące się ochroną zasobów morskich oraz instytucje zajmujące się zintegrowanym zarządzanie obszarami przybrzeżnymi.

  Kontynuacja nauki: studia III stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  O przyjęcie na studia II stopnia mogą ubiegać się osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów wyższych (co najmniej licencjackich) na kierunku należącym do obszarów:
  a) nauk przyrodniczych, ścisłych, technicznych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych (zgodnie z Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 8 sierpnia 2011 r. w sprawie obszarów wiedzy, dziedzin nauki i sztuki oraz dyscyplin naukowych i artystycznych)

  albo
  b) nauk przyrodniczych (Natural Sciences), inżynieryjnych i technicznych (Engineering and Technology),  nauk rolniczych (Agricultural Sciences) (zgodnie z klasyfikacją  Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju OECD z dnia 27 lutego 2007 r.)

  oraz
  c) znajomością języka angielskiego na poziomie biegłości co najmniej B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy.

  Wzór przeliczeń ocen na punkty:
  Dla skali sześciostopniowej (od 1 do 6): dopuszczający 2 – 10 pkt  dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt dobry plus 4,5 – 80 pkt bardzo dobry 5 – 90 pkt, celujący 6 – 100 pkt
  Dla skali czterostopniowej (od 2 do 5): dostateczny 3 –  20 pkt, dostateczny plus 3,5 – 40 pkt, dobry 4 – 60 pkt, dobry plus 4,5 – 80 pkt, bardzo dobry 5 – 100 pkt


  Dodatkowe informacje: