• 05 KWI 17

  Matematyka, specjalność: matematyka stosowana (studia prowadzone w języku angielskim – odpłatne)

  Studia na kierunku matematyka dostarczają wszechstronną ogólną wiedzę w zakresie matematyki, dając absolwentowi kwalifikacje do zajmowania stanowisk pracy, gdzie potrzebna jest znajomość metod matematycznych, a także wszędzie tam, gdzie wymagana jest umiejętność abstrakcyjnego, analityczno-matematycznego rozumowania. Absolwent studiów drugiego stopnia specjalności matematyka stosowana posiada wszechstronną, ogólną wiedzę matematyczną i umiejętność samodzielnego jej pogłębiania, tak aby mógł wykonywać zawód matematyka na różnych stanowiskach pracy. Ponadto ma wykształconą umiejętność abstrakcyjnego myślenia, precyzyjnego formułowania myśli i komunikowania się. Posiada też wiedzę z zakresu finansów i ubezpieczeń. Umie posługiwać się zaawansowanymi narzędziami informatycznymi przydatnymi przy stosowaniu metod matematycznych w wyżej wymienionych dyscyplinach wiedzy i praktycznej działalności. Jest przygotowany do podjęcia pracy na stanowisku wymagającym znajomości metod matematycznych stosowanych w ubezpieczeniach i bankowości. Ma on wiedzę szczegółową z zakresu takich dziedzin jak statystyka matematyczna, metody obliczeniowe matematyki finansowej, podstawy modelowania finansowego, inwestycje finansowe, analiza portfelowa oraz instrumenty pochodne, matematyka w ubezpieczeniach na życie oraz teoria ryzyka i ubezpieczenia majątkowe.

  Czas trwania studiów: 4 semestry.

  Przykładowe przedmioty: algebra i teoria liczb, teoria miary i całki Lebesgue’a, statystyka matematyczna.

  Możliwości zatrudnienia: zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami uzyskanymi podczas studiów absolwent jest przygotowany do pracy w instytucjach wykorzystujących metody matematyczne: w bankach (np. jako analityk finansista), w firmach ubezpieczeniowych (np. jako analityk ryzyka ubezpieczeniowego), w niektórych firmy handlowe i przemysłowe (np. jako analityk systemów).

  Kontynuacja nauki: możliwość kontynuowania nauki na studiach III-ego stopnia.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • Matematyka stosowana

  Kryteria kwalifikacji:

  Przyjęcia na podstawie złożonego kompletu wymaganych dokumentów w ramach uchwalonego limitu miejsc.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w obszarze wiedzy odpowiadającemu obszarowi nauk ścisłych.


  Dodatkowe informacje:

  brak