• 30 MAR 17

  Ochrona środowiska, specjalność: zarządzanie środowiskiem

  Absolwent studiów posiada interdyscyplinarną, rozszerzoną wiedzę z zakresu nauk przyrodniczych i nauk o środowisku w powiązaniu z naukami ścisłymi, technicznymi, rolniczymi i leśnymi. Posiada również wiedzę dotyczącą planowania przestrzennego i metodyki badań środowiskowych oraz umiejętności wykorzystania tej wiedzy w pracy zawodowej i w życiu codziennym z zachowaniem zasad prawnych i etycznych. Absolwent potrafi analizować zjawiska dokonujące się w przyrodzie oraz zna podstawowe procesy i problemy istotne dla ochrony środowiska. Umie porozumiewać się w sprawach ochrony środowiska zarówno ze specjalistami jak i niespecjalistami, a także organizować pracę grupową i kierować pracą zespołów. Absolwent posiada wiedzę i umiejętności pozwalające na samodzielne rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony środowiska w ujęciu lokalnym, regionalnym, krajowym i globalnym – również w niestandardowych sytuacjach – a także umie wydawać opinie na podstawie niekompletnych lub ograniczonych informacji z zachowaniem zasad prawnych, ekonomicznych i etycznych. Posiada zdolność komunikowania się z wykorzystaniem otoczenia informatycznego i multimedialnego na zróżnicowanym poziomie wiedzy odbiorców. Potrafi rozwiązywać problemy środowiskowe i podejmować decyzje również w sytuacjach niestandardowych w warunkach ograniczonych informacji, organizować pracę w zespole i prezentować jego osiągnięcia.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ekotoksykologia, planowanie przestrzenne, polityka ochrony środowiska.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent jest dobrze przygotowany do pracy w instytutach badawczych, instytucjach zintegrowanego zarządzania ochroną środowiska, w przemyśle, rolnictwie, administracji państwowej i samorządowej. Absolwent jest przygotowany do podjęcia studiów doktoranckich oraz kontynuacji edukacji w sposób samodzielny.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku ochrona środowiska mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • zarządzanie środowiskiem

  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Ukończony kierunek studiów musi mieścić się w następujących obszarach wiedzy: nauk przyrodniczych, nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk ścisłych, nauk medycznych i nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

  Kandydatów po studiach z innych obszarów wiedzy obowiązuje rozmowa kwalifikacyjna dotycząca weryfikacji zrealizowanych przed podjęciem studiów treści programowych.


  Dodatkowe informacje:

  brak