• 30 MAR 17

  Polityka społeczna

  Absolwent powinien posiadać umiejętności: stosowania zaawansowanej wiedzy z zakresu polityki społecznej; badania i dokonywania pogłębionej analizy rzeczywistości społecznej; krytycznej analizy procesów powstawania i rozwiązywania problemów i kwestii społecznych; prognozowania przebiegu procesów społecznych; projektowania rozwiązań indywidualnych i grupowych problemów społecznych; poszukiwania nowatorskich sposobów realizacji zadań różnych podmiotów polityki społecznej oraz animowania współpracy z europejskimi strukturami kreującymi i realizującymi zadania z zakresu polityki społecznej. Absolwent powinien być przygotowany do pełnienia funkcji kierowniczych w różnych instytucjach sfery społecznej.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: ewaluacja w polityce społecznej, teoria polityki społecznej, kwestie społeczne, lokalna polityka społeczna, międzynarodowa polityka społeczna, komunikacja interpersonalna.

  Możliwości zatrudnienia: absolwent jest przygotowany do pełnienia różnych ról społecznych i  podejmowania pracy w różnych zawodach, m.in. w szkolnictwie, szpitalach, więziennictwie, w firmach zajmujących się doradztwem zawodowym, marketingiem, w oddziałach PR i rekrutacyjnych.

  Kontynuacja nauki: absolwenci studiów na kierunku polityka społeczna mają możliwość kontynuowania kształcenia na innych kierunkach studiów trzeciego stopnia i podyplomowych, realizowanych na Uniwersytecie Szczecińskim.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  • pracownik służb społecznych,
  • komunikacja społeczna

  Uruchomienie danej specjalności uwarunkowane jest liczbą zadeklarowanych na tę specjalność studentów zgodnie z przepisami obowiązującymi na Uczelni.


  Kryteria kwalifikacji:

  wybór 1


  Dodatkowe informacje:

  brak