Rekrutacja na studia w Uniwersytecie Szczecińskim rozpoczyna się od rejestracji w systemie Elektronicznej Rejestracji Kandydatów, zwanym dalej ERK, zgodnie z terminami rekrutacji.
Po pierwsze:
Należy zarejestrować się na e-rekrutacja.usz.edu.pl , wpisać wszystkie wymagane pola, wybrać interesujący nas kierunek/kierunki, wpisać wyniki będące podstawą do kwalifikacji, dokonać opłaty rekrutacyjnej (85 zł za każdy wybrany kierunek) i zaczytać plik z potwierdzeniem opłaty na swoim koncie w ERK (w formacie pdf lub jpg).
Po drugie:
W następnym etapie rekrutacji komisje kwalifikują na podstawie wpisanych wyników w systemie ERK oraz dokonanej opłaty rekrutacyjnej, informując o jej wyniku wszystkich kandydatów za pomocą e-maila, komunikatu w systemie ERK (tutaj pełna informacja) oraz SMS. Kandydat, który otrzymał informację o pozytywnym wyniku kwalifikacji składa na wydziale komplet dokumentów. Kandydat, którego kwalifikacja wypadła negatywnie (tzn. miał niewystarczającą liczbę punktów) składa na wydziale specjalnie przygotowane na tą okoliczność „oświadczenie o gotowości podjęcia studiów w US w ramach zwalnianych miejsc”, które będzie dostępne po kwalifikacji w systemie ERK (na podstawie tych oświadczeń będzie utworzona lista rezerwowa, a w miarę zwalnianych miejsc, kandydaci sukcesywnie będą informowani i zapraszani do składania dokumentów na wydziale).
Po trzecie:
Na podstawie złożonego kompletu dokumentów Wydziałowe Komisje Rekrutacyjne wydają decyzje o przyjęciu bądź nie przyjęciu na studia na określonym kierunku w Uniwersytecie Szczecińskim.
Kolejne nabory na studia, jeżeli są ogłaszane z uwagi na niewypełnione limity na kierunkach, przebiegają analogicznie.

Podstawa prawna: Warunki i tryb rekrutacji 2018-2019.