• 03 KWI 17

  Zarządzanie i inżynieria produkcji

  Na kierunku „Zarządzanie i inżynieria produkcji” studia II stopnia, kształci się wysoko wykwalifikowane kadry na potrzeby nowoczesnej produkcji. Inżynieria produkcji jest interdyscyplinarną dziedziną wiedzy poszukującą sposobów rozwiązywania problemów szeroko rozumianej produkcji (wyrobów, usług, zintegrowanego produktu rynkowego). Obecnie – w warunkach silnej konkurencyjności – użytkownicy produktu (klienci) domagają się produktu rynkowego w pełni zaspokajającego ich potrzeby w zakresie przeznaczenia oraz realizowanych funkcji i właściwości, niezależnie od rodzaju produktu, jego elementów składowych, zastosowanych technologii i organizacji procesu produkcyjnego. Konieczne więc jest zapewnienie produktu złożonego, wieloskładnikowego o wysokiej jakości oraz konkurencyjnego cenowo. Taki cel i zakres kształcenia wybiera uczelnia (WNEiZ).
  Na kierunku (w ramach jednej specjalności i grupy przedmiotów obieralnych) kształci specjalistów kompetentnych w projektowaniu i realizacji produktu spełniającego wymagania klientów w zakresie wykonywanych funkcji, zapewnianej jakości i konkurencyjnej ceny. Taki produkt zawiera komponenty materialne i niematerialne i jest wynikiem przekształcania różnorodnych zasobów w cyklu produkcji. Technologie i organizację wytwarzania dobiera się i dostosowuje do tak określonych potrzeb. Głównym elementem realizacji i integracji działań jest informacja i posługujące się nią technologie informatyczne oraz sieć Internet.

  Absolwenci uzyskują tytuł zawodowy magistra inżyniera.

  Czas trwania studiów: 4 semestry

  Przykładowe przedmioty: teoria systemów, symulacja procesów produkcyjnych, systemy wspomagania decyzji i zarządzania wiedzą, zarządzanie wielostrumieniowym łańcuchem dostaw, synteza złożonego produktu systemowego, laboratoria projektowania produktu i realizacji produktu.

  Możliwości zatrudnienia: projektant wieloskładnikowego produktu rynkowego, specjalista ds. projektowania usług, menedżer ds. organizacji skomplikowanej produkcji (w różnych branżach), specjalista /doradca ds. innowacji (produktowych, procesowych i organizacyjnych), menedżer/specjalista zarządzania wiedzą, doradca organizacyjny/techniczny w kreowaniu nowych produktów i doborze technologii/procesów, menedżer/specjalista łańcuchów dostaw i workflow, doradca ds. organizacji i prowadzenia działalności w formach: klastrów, sieci współpracy.

  Kontynuacja nauki: uzyskanie stopnia naukowego doktora w dyscyplinach: zarządzanie oraz inżynieria produkcji, uzyskiwanie certyfikatów zawodowych w zakresie zarządzania i inżynierii produkcji.

  Profil studiów: ogólnoakademicki

  ECTS: 120


  Specjalności:

  brak


  Kryteria kwalifikacji:

  Do postępowania kwalifikacyjnego mogą przystąpić osoby legitymujące się dyplomem ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia.

  Kryterium kwalifikacji jest liczba otrzymanych punktów, obliczana wg wzoru:
  W = 0,5 O + 0,5 Ś, gdzie:
  O – ocena na dyplomie ukończenia studiów co najmniej pierwszego stopnia
  Ś – średnia z przebiegu studiów co najmniej pierwszego stopnia, potwierdzona przez uczelnię kandydata i wyliczona według zasad zgodnych z regulaminem studiów ukończonej uczelni.

  Na studia mogą zostać przyjęte osoby posiadające kwalifikacje i kompetencje wystarczające do przyjęcia jej na dany kierunek studiów. Uznaje się, że takie kwalifikacje i kompetencje posiadają osoby, które ukończyły studia na tym samym lub pokrewnym kierunku zakończonym uzyskaniem tytułu inżyniera. Za kierunek pokrewny uważa się taki, którego ukończenie wiąże się z uzyskaniem przez absolwenta efektów kształcenia zbliżonych dla danego kierunku.


  Dodatkowe informacje:

  brak